BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

JU MUZEJ GRADA ZENICE


Na osnovu člana 32. Pravila muzeja, na osnovu, Člana 9. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta JU Muzej grada Zenice, na osnovu Člana 20a Zakona o radu (Sl. list FBiH broj 16/26 i 89/18), na osnovu članova 4. i 8. Uredbe o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Službene novine Ze-do kantona, broj: 08/19, 06/20 i 19/20), Saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-3998/22 i Odluke direktora o potrebi prijema radnika u radni odnos, broj: 334/22 od 10. 05. 2022.


JU Muzej grada Zenice raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme na upražnjeno mjestoJU Muzej grada Zenice raspisuje javni oglas radi zapošljavanja jednog radnika na određeno vrijeme i to:Kustos - etnološko - antropološke zbirke (jedan izvršilac).Radni odnos se zasniva na period od 7 (sedam) mjeseciII OPIS RADNOG MJESTA:


 • rukovodi radom etnološko-antropološke zbirke sa svim kolekcijama unutar iste,
 • vrši organizovanje kolekcija prema stanju muzejskog materijala unutar zbirke
 • vrši prikupljanje, evidentiranje, stručnu i naučnu obradu te publikovanje predmeta i nematerijalnoga naslijeđa iz oblasti etnologije i antropologije kao što su: narodne nošnje i nakit (XVIII-XX st.), predmeti pokućstva seoske i gradske provenijencije (XVIII-XX st.), predmeti molitvenoga, sakralnog karaktera monoteističkih religija (XVIII-XX st.), usmena i pismena kazivanja osoba ili grupa (tonski, video i drugi vidovi snimanja) o običajima poput rođenja, vjenčavanja, sahranjivanja, ishrane i kulinarstva, socijalnih, vjerskih i drugih odnosa u gradskoj sredini, istraživanje i prikupljanje podataka o vjerskim sektama, manjinskim grupama poput LGBT populacije, ovisnika, nacionalnih manjima kao i istraživanje fenomena vezanih uz postojanje i utjecaj društvenih mreža.
 • vodi inventarnu knjigu etnološko-antropološke zbirke, određuje oblik evidencionih oznaka za predmete tj. inventarne brojeve i upis istih kao i pomoćnu muzejsku dokumentaciju kao što je knjiga posudbi predmeta iz zbirke, knjiga evidencije načinjenih restauratorsko-konzervatorskih radova, fototeka trodimenzionalnih  eksponata
 • organizuje samostalne tematske muzejske izložbe, promocije stručnih i naučnih knjiga i časopisa,
 • samostalno rukovodi izradom stalne postavke etnološko-antropološke zbirke,
 • vrši procjenu starosti ili novčane vrijednosti eksponata iz domena etnološko - antropološke zbirke, a po pismenim zahtjevima  pravnih lica
 • učestvuje na stručnim i naučnim skupovima, simpozijima, radionicama i sl. iz oblasti etnologije i etnografije, muzeologije, restauracije i konzervacije tkanine,
  metala, drveta, keramike, kolekcionarstva, tradicionalne arhitekture, rodnih studija i marginaliziranih grupa, vjerskih zajednica i srodnih polja
 • vrši publikovanje, objavljivanje samostalnih kataloga, monografija, članaka, prikaza i drugih oblika stručnih i naučnih radova a u vezi sa oblastima kojima se etnološka zbirke bavi
 • članstvo u etnološkim, etnografskim, muzeološkim udruženjima, nevladinim udruženjima koje promoviraju kulturno naslijeđe kao i u drugim srodnim stručnim i naučnim organizacijama, asocijacijama, udrugama te
 • obavlja i druge poslove po odluci i u dogovoru sa  direktorom muzeja.
   
  Osnovna plaća:  999,84 KM


III OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA


OPĆI UVJETI KOJE KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI:


 • da je podnosilac prijave državljanin BiH,
 • da je punoljetan,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova  radnog mjesta za koje se prijavljuje,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i Bosni i Hercegovini i

 • da nije optužen za krivično djelo iz nadležnosti Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu.


POSEBNI UVJETI KOJE KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI:

Posebni uvjeti propisani su Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta JU Muzej grada Zenice:


 • Završen Filozofski fakultet (minimalno 240 ECTS bodova), studij etnologije i antropologije, studij sociologije i etnologije ili odsjek za historiju - jednopredmetni studij,
 • Minimalno jedna godina radnog iskustva u muzejskoj struci sa VSS spremom,
 • Položen stručni muzejski ispit i sticanje zvanja kustos,
 • Poznavanje engleskog jezika te
 • Poznavanje rada na računaru.IV POTREBNI DOKUMENTI:

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije) kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova:


 • Potpisana prijava na oglas sa kratkom biografijom
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o stručnoj spremi navedenoj u posebnim uvjetima, te rješenje o  nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne  i Hercegovine nakon  06. 04.1992.godine

 • Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu u struci nakon završetka školovanja (uvjerenje od prethodnog poslodavca, ili uvjerenje od PIO/MIO ili potvrda o status od nadležne Poreske uprave)
 • Uvjerenje o položenom stručnom muzejskom ispitu,
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno, da nije pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nije odbio povinovati se naredbi da se pojavi pred Tribunalom, ovjerena
 • Certifikat ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru
 • Certifikat ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje engleskog jezikaV KRITERIJUMI ZA BODOVANJE KANDIDATA:


 • duljina radnog staža u muzejskoj djelatnosti
 • objavljeni stručni i naučni radovi iz oblasti etnologije/antropologije
 • postavljene izložbe iz oblasti etnologije/antropologije
 • rezultati testiranja ostvareni na pismenom i usmenom testu iz oblasti etnologije/antropologije;


Komisija za izbor kandidata u radni odnos će obaviti sa kandidatima pismeni i usmeni ispit/intervju.


Pismeni ispit sadrži dvadeset pitanja iz slijedeće litrerature:


M.Bajraktarević, Osnovi opšte etnologije, izd. Naučna knjiga, Beograd 1977.


H. Bauzinger, Etnologija, izd. XX vek, Beograd, 2002.


V. Milić, Sociološki metod, izd. Naučna knjiga, Beograd, (više izdanja)


A. Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, izd. Svjetlost, Sarajevo (više izdanja)


M. Kadić, Starinska seoska kuća u BiH, izd. Veselin Masleša, Sarajevo, 1967.


Z. Čulić, Narodnje nošnje u BiH, izd. Zemaljski muzej, Sarajevo, 1963.


A. Muminović, Stari zanati, izd. Rabic, Sarajevo, 2002.


J. Talam, Narodni muzički instrumenti u BiH, izd. Muzička akdemija u Sarajevu, 2014.


A. Softić, Obećani čas, izd. Zemaljski muzej, Sarajevo 2016.


A. Hangi, Život i običaji muslimana u BiH, (više izdanja)


I. Cogo, Muzejsko zakonodavstvo u BiH od 1945 do 2012. godine, izd. Muzej grada Zenice, 2016.


I. Cogo, Muzej grada Zenice - retrospektiva 1966-2013, izd. Muzej grada Zenice, 2013.


Članci iz oblasti materijalne kulture (nošnje, nakit, narodno graditeljstvo, pokućstvo i grnčarija, ishrana) u Glasnicima Zemaljskog muzeja BiH, sveska ETNOLOGIJA (od 1958. godine)


Na pismenom testu moguće je realizirati ukupno 60 (šezdeset) bodova, od kojih kandidat mora realizirati najmanje 31 (trideset i jedan) bod.


Sa svim kandidatima Komisija će obaviti intervju uz analizu dostavljene dokumentacije svakog kandidata.


Intervju zbog utvrđivanja općeg znanja, interesa i motivacije za rad obaviće se tako da Komisija za izbor kandidata u radni odnos postaviti svakom kandidatu po pet pitanja, koja se boduju od 0 do 10 bodova.


Ukupna ocjena za svakog kandidata će predstavljati zbir ocjena tri člana Komisije.

Maksimalni zbroj ostvarenih bodova je 150 bodova.

NAPOMENA: Komisija će se u slučaju potrebe uvažavati Član 7. Zakona o pravima branilaca i njihovih porodica (Službene novine FBiH broj 33/04,56/05, 9/10 i 90/17) i Član 4. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine FBiH, broj 54/19 /26.07.2019.)

Za izabrane kandidate nije predviđena obaveza probnog rada.

NAPOMENA: Odabrani kandidat će u roku od 15 (petnaest) dana dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana računajući od posljednje objave  u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije BiH. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti (sa, na poleđini koverte, ispisanim imenom i prezimenom, te adresom stanovanja) na adresu:


JU MUZEJ GRADA ZENICE,

Muhameda Seida Serdarevića bb

72000 ZENICA


i sa naznakom "za Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u JU Muzej Grada Zenica – “NE OTVARATI"


Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 209 510 ili 032 209 511.


Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Nakon provedenog postupka kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javnog oglasa.
 
 
Broj:     351/22
Zenica, 17. 05. 2022.


Direktor

Adnadin Jašarević