BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
JAVNA USTANOVA MUZEJ GRADA ZENICE

Na osnovu na osnovu člana 20a Zakona o radu (“Sl. novine FBiH”: broj 16/26 i 89/18), članova 4. i 8. Uredbe o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Ze-do kantona”, broj: 26/16, 89/18, i 44/22), člana 9. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta JU Muzej grada Zenice br. 131-1/22, saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-26126/22 od 22.12.2022.godine. i Odluke direktora o potrebi prijema radnika u radni odnos, broj: 796/22 od 09.12.2022. Javna Ustanova Muzej grada Zenice raspisuje


JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme


I Radno mjesto i trajanje ugovora o radu

JU Muzej grada Zenice raspisuje javni oglas radi zapošljavanja jednog radnika na neodređeno vrijeme i to kako slijedi:

1. Kustos etnološko - antropološke zbirke, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

II Opis radnog mjesta:

 • rukovodi radom etnološko-antropološke zbirke sa svim kolekcijama unutar iste,
 • vrši organizovanje kolekcija prema stanju muzejskog materijala unutar zbirke
 • vrši prikupljanje, evidentiranje, stručnu i naučnu obradu te publikovanje predmeta i nematerijalnoga naslijeđa iz oblasti etnologije i antropologije kao što su: narodne nošnje i nakit (XVIII-XX st.), predmeti pokućstva seoske i gradske provenijencije (XVIII-XX st.), predmeti molitvenoga, sakralnog karaktera monoteističkih religija (XVIII-XX st.), usmena i pismena kazivanja osoba ili grupa (tonski, video i drugi vidovi snimanja) o običajima poput rođenja, vjenčavanja, sahranjivanja, ishrane i kulinarstva, socijalnih, vjerskih i drugih odnosa u gradskoj sredini, istraživanje i prikupljanje podataka o vjerskim sektama, manjinskim grupama poput LGBT populacije, ovisnika, nacionalnih manjima kao i istraživanje fenomena vezanih uz postojanje i utjecaj društvenih mreža.
 • vodi inventarnu knjigu etnološko-antropološke zbirke, određuje oblik evidencionih oznaka za predmete tj. inventarne brojeve i upis istih kao i pomoćnu muzejsku dokumentaciju kao što je knjiga posudbi predmeta iz zbirke, knjiga evidencije načinjenih restauratorsko-konzervatorskih radova, fototeka trodimenzionalnih eksponata
 • organizuje samostalne tematske muzejske izložbe, promocije stručnih i naučnih knjiga i časopisa,
 • samostalno rukovodi izradom stalne postavke etnološko-antropološke zbirke,
 • vrši procjenu starosti ili novčane vrijednosti eksponata iz domena etnološko - antropološke zbirke, a po pismenim zahtjevima pravnih lica
 • učestvuje na stručnim i naučnim skupovima, simpozijima, radionicama i sl. iz oblasti etnologije i etnografije, muzeologije, restauracije i konzervacije tkanine, metala, drveta, keramike, kolekcionarstva, tradicionalne arhitekture, rodnih studija i marginaliziranih grupa, vjerskih zajednica i srodnih polja
 • vrši publikovanje, objavljivanje samostalnih kataloga, monografija, članaka, prikaza i drugih oblika stručnih i naučnih radova a u vezi sa oblastima kojima se etnološka zbirke bavi
 • članstvo u etnološkim, etnografskim, muzeološkim udruženjima, nevladinim udruženjima koje promoviraju kulturno naslijeđe kao i u drugim srodnim stručnim i naučnim organizacijama, asocijacijama, udrugama te
 • obavlja i druge poslove po odluci i u dogovoru sa direktorom muzeja.

Osnovna plaća: 1.140,00 KM

III Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati su:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje,

Posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati su:

 • Završen Filozofski fakultet (minimalno 240 ECTS bodova): studij etnologije i antropologije, studij sociologije i etnologije s antropologijom ili jednopredmetni studij historije,
 • minimalno jedna godina radnog iskustva u muzejskoj struci sa VSS spremom,
 • položen stručni muzejski ispit i sticanje zvanja kustos,
 • poznavanje engleskog jezika te
 • poznavanje rada na računaru.

IV Potrebni dokumenti:

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz javnog oglasa kandidati su dužni dostaviti:

 • svojeručno potpisana prijava na oglas sa kratkom biografijom
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci)
 • diploma o stručnoj spremi navedenoj u posebnim uvjetima, te rješenje o nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06. 04.1992.godine
 • uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu u struci nakon završetka školovanja (uvjerenje od prethodnog poslodavca, ili uvjerenje od PIO/MIO ili potvrda o status od nadležne Poreske uprave)
 • uvjerenje o položenom stručnom muzejskom ispitu,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija ili kopija indeksa)
 • dokaz o završenom kursu engleskoga jezika ili kopija indeksa (sa akademskoga studija na kojemu je vidljivo da je kandidat polagao nastavni predmet engleski jezik (original ili ovjerena kopija)

V Kriterijumi za bodovanje kandidata:

 • duljina radnog staža u muzejskoj djelatnosti
 • objavljeni stručni i naučni radovi iz oblasti etnologije/antropologije
 • postavljene izložbe iz oblasti etnologije/antropologije
 • rezultati testiranja ostvareni na pismenom i usmenom testu iz oblasti etnologije/antropologije;

Komisija za izbor kandidata u radni odnos će obaviti sa kandidatima pismeni i usmeni ispit/intervju.

Pismeni ispit sadrži dvadeset pitanja iz sljedeće literature:

M. Bajraktarević, "Osnovi opšte etnologije", Beograd, 1977.;
H. Bauzinger, "Etnologija", Beograd, 2002.;
A. Barnard, "Povijest i teorija antropologije", Zagreb, 2011.;
D. Nedeljković (ur.), "Simpozijum o metodologiji etnoloških nauka", Beograd, 1974.;
F. Ibrahimpašić (ur.), Radovi sa XI savjetovanja etnologa Jugoslavije, Zenica, 1970.;
A. Škaljić, "Turcizmi u srpskohervatskom jeziku", Sarajevo, više izdanja;
M. Kadić, "Starinska kuća u Bosni i Hercegovini", Sarajevo, 1967.;
Z. Čulić, "Narodne nošnje u Bosni i Hercegovini", Sarajevo, 1963.;
A. Muminović, "Stari zanati", Sarajevo, 2002.;
B. Vladić-Krstić, "Seoski nakit u BiH i XIX i prvoj polovini XX veka", Beograd, 1995.;
J. Talam, "Narodni muzički instrumenti u BiH", Sarajevo, 2014.;
V. Palavestra, "Historijska usmena predanja iz BiH", više izdanja;
A. Hangi, "Život i običaji muslimana u BiH", Sarajevo, više izdanja;
I. Cogo, "Muzejsko zakonodavstvo u BiH od 1945. do 2012.", Zenica, 2016.;
I. Cogo, "Muzej grada Zenice - retrospektiva 1966.-2013.", Zenica, 2013;
M. Bjelovitić, "Zenica i okolina", Sarajevo, 1968.;
S. Jalimam, "Vranduk", Zenica, 2004.
te stručni etnološko-etnografski članci iz časopisa "Glasnik Zemaljskog muzeja", sv. ETNOLOGIJA, (Sarajevo) vezani uz materijalnu i duhovnu kulturu prostora Zenice i srednje Bosne (tekstovi o nošnji, arhitekturi, proizvodnji keramike i posuđa, ishrani, narodnom liječenju, igrama, običajima vjenčavanja, sahranjivanja i dr.)

Na pismenom testu moguće je realizirati ukupno 60 (šezdeset) bodova, od kojih kandidat mora realizirati najmanje 31 (trideset i jedan) bod.

Sa svim kandidatima Komisija će obaviti intervju uz analizu dostavljene dokumentacije svakog kandidata.

Intervju zbog utvrđivanja općeg znanja, interesa i motivacije za rad obaviće se tako da Komisija za izbor kandidata u radni odnos postaviti svakom kandidatu po pet pitanja, koja se boduju od 0 do 10 bodova.Ukupna ocjena za svakog kandidata će predstavljati zbir ocjena tri člana Komisije. Maksimalni zbroj ostvarenih bodova je 150 bodova.

NAPOMENA: Komisija će se u slučaju potrebe uvažavati Član 7. Zakona o pravima branilaca i njihovih porodica (Službene novine FBiH broj 33/04,56/05, 9/10 i 90/17) i Član 4. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine FBiH, broj 54/19 /26.07.2019.)

Za izabrane kandidate nije predviđena obaveza probnog rada.

NAPOMENA: Odabrani kandidat će u roku od 15 (petnaest) dana dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana računajući od posljednje objave u dnevnom listu koji se distribuira na cijelom prostoru Federacije BiH, na WEB stranici JU Muzej grada Zenice, na WEB stranici Osnivača Grada Zenice, na stranici JU slućžba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti (sa, na poleđini koverte, ispisanim imenom i prezimenom, te adresom stanovanja) na adresu:

JU MUZEJ GRADA ZENICE,
Muhameda Seida Serdarevića bb
72000 ZENICA

sa naznakom "Prijava na Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u JU Muzej Grada Zenica – “NE OTVARATI"

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 209 511. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Nakon provedenog postupka kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javnog oglasa.


Broj: 277/23
Zenica 08.05. 2023.


Direktor
Adnadin Jašarević